دومین ارزیابی خرد دانشگاه‌های علوم پزشکی 1382 تا 1385 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی