شورای عالی علوم، تحقیقات، و فناوری


نام انگلیسی Supreme Council for Science, Research and Technology
گونه فرابخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس بند 116 قانون بودجه سال 1392 یکی از تکالیف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در زمینه پایش و ارزیابی به این صورت بیان شده است: نظارت و پایش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور از جمله اجرای جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای قوانین بودجه سنواتی در خصوص بحث یک تا سه درصد اعتبارات. 

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

شورای عتف در راستای تکلیف قانونی خود در قانون بودجه از سال 1388 توسط دبیرخانه خود همه ساله مبادرت به ارزیابی و سنجش علم، فناوری و نوآوری در کشور می نماید و پس از گردآوری و پردازش، به صورت منظم نتایج آن را منتشر می نماید. از جمله فعالیتهای این شورا در زمینه پایش و ارزیابی می توان به مواردی نظیر  ارزيابي وضعيت بخش علم و فناوري كشور؛ گزارش عملكرد اعتبارات بخش تحقيقات كشور در سال 1391؛ گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي و فناوري كشور در سال 90 اشاره نمود. برخی از شاخصهای گزارش ارزیابی بخش علم و فناوری که توسط شورا مورد پایش قرار گرفته اند،  عبارتند از:  اعتبارات تخصیص یافته پژوهشی از محل هزینه عمومی، اعتبارات تخصیص یافته پژوهشی از محل هزینه تملک دارایی، اعتبارات پژوهشی مصوب از محل هزینه اختصاصی، تعداد مجلات و نشریات علمی منتشرشده توسط دستگاه، تعداد مقالات علمی منتشرشده به نام دستگاه، تعداد اختراعات ثبت شده به نام دستگاه، تعداد کتب منتشرشده حاصل از پژوهش های دستگاه، تعداد همایش علمی، جوایز دریافت شده از جشنواره های ملی.

پایگاه وب پیوند