معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


نام انگلیسی Vice-Presidensy for Science and Technology
گونه فرابخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

 براساس بندهای 7 و 19 ماده 2 اساسنامه معاونت علمی و فناوری، وظایف آن معاونت در خصوص موضوع پایش و ارزیابی  به صورت زیر  بیان شده است:
بند 7) آينده نگاري و رصد فناوري، توسعه مراکز اطلاع رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فن‌بازارهاي عمومي و تخصصي؛
بند 19) رصد فرصت‌هاي بين‌المللي بمنظور توسعه فناوري به ويژه شناسايي و كسب فناوري‌هاي نوظهور با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط؛

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از زمان تأسیس (1386) تاکنون تلاشهای زیادی در امر ارزیابی و سنجش علم و فناوری و نوآوری در کشور بویژه توسط معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی انجام داده است. از جمله فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه پایش و ارزیابی علم و فناوری می توان به مواردی نظیر گزارش عملکرد سازمانها در خصوص قانون یک درصد در حوزه علم و فناوری و گزارش ممیزی توسعه علوم،‌  و انجام پیمایش نوآوری ایران اشاره نمود. برخی از شاخصهای پیمایش نوآوری عبارتند از: نوآوری در فرایند، نوآوری در محصول، فعالیتهای نوآورانه و هزینه های مرتبط با نوآوری در محصول و فرایند، منابع اطلاعاتی و همکاری ها برای نوآوری های محصولی و فرایندی، نوآوری سازمانی، و  نوآوری بازاریابی.

پایگاه وب پیوند