سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور


نام انگلیسی Management and Planning Organization
گونه فرابخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

پس از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 93.9.26 مصوب شورای عالی اداری، مطابق ماده 2 طرح ادغام معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در تاریخ 92.9.20 به تصویب مجلس رسید. وظایف مرتبط سازمان در حوزه پایش علم، فناوری و نوآوری عبارتند از:
- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارشهای نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی و استانی و طرح های عمرانی و فعالیت های دستگاههای اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهرهوری، شفافیت، پاسخگویی، نقش و مشارکت مردم در اداره کشور و ارائه به مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی براساس قوانین و مقررات (بند 7)
 طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد و سنجش بهره وری و انجام ارزشیابی و رتبه بندی دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در میزان تحقق برنامههای توسعه و بودجه سالانه، ارتقای بهره وری و اصلاحات اداری و مدیریتی و ارائه پیشنهادهای تنبیهی و تشویقی برای دستگاههای اجرایی(بند 8)
ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز و برنامه های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل های لازم (بند 9)

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با برخورداري از تشكيلاتي نوين و جامع و در چهارچوب قوانين و مقررات عهده دار وظابف متعددي بوده كه نظارت مستمر بر اجراي برنامههاي توسعه و پيشرفت سالانه آنها و نظارت و ارزيابي كارايي و عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور از جمله آنها می‌باشد. این سازمان،‌ در قالب جشنواره رجایی که از سال 1388 آغاز شده است مبادرت به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور کرده است و یکی از محورهای ارزیابی معمولا در هر سال، فناوری اطلاعات بوده است. در آخرین دوره ارزیابی در سال 1394،  محور برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با شاخص‌های زیر به ارزیابی فناوری اطلاعات دستگاه‌ها می‌پردازد:
- تدوین برنامه اجرایی توسط دستگاه در حوزه دولت الکترونیک و انعقاد تفاهم‌نامه با کمیسیون دولت الکترونیکی اطلاع‌رسانی 
- الکترونیکی کردن تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی
- الکترونیکی کردن خدمات دولتی(ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان) 
 - الکترونیکی نمودن پرداخت‌های خدمات
- به اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی و انجام استعلامات الکترونیکی
- توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع های خدمات اداری
- استاندارد سازی تارنما(وب سایت) دستگاه
- به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)در دستگاه
- آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات
- ثبت و ساماندهی اطلاعات فضاهای اداری در سامانه اطلاعات فضای اداری
- اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل

پایگاه وب پیوند