وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


نام انگلیسی Ministry of Communications and Information Technology
گونه بخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس بند یک  وظایف تعریف شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و بند هفت وظایف،   «طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» از جمله وظایف این وزارت است. همچنین، بر اساس تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند برای ارزیابی شاخص‌ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بینالمللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه، تدوین نماید. 

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواخر دهه 80 تلاش های جدی و منسجمی برای سنجش فناوری اطلاعات در کشور آغاز کرده است و در این راستا ضمن طراحی شاخصهای ارزیابی فناوری اطلاعات، به گردآوری و پردازش و انتشار گزارش ها نیز مبادرت ورزیده است ارزیابی شاخصهای فناوری اطلاعات در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور از جمله فعالیتهای این سازمان است. شاخصهایی که در پایش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است عبارتند از: توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، اقتصاد فناوری اطلاعات، پژوهش و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی، دولت الکترونیکی، تجارت و کسب و کار الکترونیکی، آموزش و یادگیری الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، فرهنگ و محتوای ایرانی - اسلامی در فضای مجازی، عدالت الکترونیکی، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و اقتصاد دیجیتال.

پایگاه وب پیوند