مرکز آمار ایران


نام انگلیسی Statistical Centre of Iran
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس ماده 3 قانون مرکز آمار ایران، برخی از وظایف مرتبط مرکز  عبارتند از:
«تهیه تعاریف ‌و‌ تعیین ‌مفاهیم ‌و‌ معیارها ‌و ‌طبقه‌‌بندیهای آماری» و «گردآوری ‌آمارهای ‌مورد‌ نیاز ‌از ‌بخش‌ عمومی ‌و ‌بخش خصوصی». لازم به ذکر است، هر چند در میان اهداف و وظایف این مرکز مواردی یافت نمیشود که به طور مستقیم با اهداف و رویکرد سنجش علم، فناوری و نوآوری در ارتباط باشد، اما می توان برخی از آمارهای آن مرکز را با مقوله تحقیق و پژوهش مرتبط دانست.

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

به طور کلی فعالیت مرکز آمار ایران در سنجش و پایش شاخصهای علم و فناوری و نوآوری را میتوان در قالب  سه فعالیت  آن مرکز برشمرد: 1- ارزیابی شاخصهای علم در نماگرها و شاخص‌های فرهنگی که در طرحهای آمارگیری در نظر گرفته شده است مانند کتابها و مطبوعات. سابقه این فعالیت به قبل از انقلاب برمی‌گردد. البته، به هیچ وجه نمی‌توان این آمارها را از نوع آمارهایی دانست که در نتیجه مطالعات علم‌سنجی به دست میآیند، چراکه در این دسته از آمارها، مرکز آمار تنها به ارائه اعداد خامی که بر مبنای نماگرها و شاخص‌های مزبور به دست می‌آیند، بسنده کرده است. 2- فعالیت بعدی به طرح آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه مرتبط است که سابقه آن به سال  1388 برمی‌گردد.  شاخصهای مورد بررسی، در این طرح عبارتند از: سنجش تعداد پژوهشگران، تعداد طرحهای تحقیقاتی، هزینه‌های بخش تحقیقات، و  تعداد اختراعات. 3- فعالیت‌های مربوط به طرحهای آمارگیری حوزه فناوری اطلاعات. آخرین گزارش مربوط به این فعالیت، با عنوان طرح آمارگیری استفاده خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1392 منتشر شد. در این طرح وضعیت خانوارها و افراد برحسب میزان اسفاده از اینترنت و رایانه به تفکیک‌های مختلف سنی، جنس، تحصیلات، شهری یا روستایی، و غیره در نظر گرفته شده است.

پایگاه وب پیوند