پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)


نام انگلیسی  Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC) 
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس ماده 2 اساسنامه، ایرانداک به عنوان مرکز ثبت اطلاعات علمی و فناورانه معرفی و  از جمله وظایف و اختیارات پژوهشگاه  در زمینه پایش و ارزیابی علم و فناوری به این صورت  بیان شده است : « ارائه تصویر و نمای علم و فناوری كشور.».

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

پژوهشگاه در طول فعالیت خود تاکنون پژوهش های مختلفی در امر پایش و ارزیابی علم و فناوری انجام داده است که  بارزترین دستاورد پژوهشگاه انتشار گزارش دانش ایران در سطح بین المللی است . پژوهشگاه همچنین مسئول پایش شاخصهای فناوری اطلاعات در سطح وزارت عتف با مجری گری وزارت  فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. برخی از شاخصهای مورد بررسی  در گزارش دانش ایران عبارتند از:  تولید علم ایران به تفکیک مدارک، زبان، موضوع، گروه های تحصیلی، رشته تحصیلی،‌ استناد به تولید علم ایران، استناد به تفکیک گروه های تحصیلی و رشته، و مراجع در تولید علم ایران، مراجع به تفکیک گروه های تحصیلی و رشته تحصیلی، شمار پدیدآوران در تولید علم ایران، نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در تولید علم ایران به تفکیک گروه های تحصیلی و رشته تحصیلی.

پایگاه وب پیوند