سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی


نام انگلیسی Agricultural Research ,Education and Extension Organization (AREEO)
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس وظایف سازمان تحقیقات ، آموزش و ترويج کشاورزی،  یکی از وظایف سازمان در زمینه پایش و ارزیابی به این صورت بیان شده است: «مديريت جمع‌آوري، اطلاع‌رساني، نشر آمار، اطلاعات و يافته‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان.»

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

فعالیت عمده سازمان در حوزه سنجش علم، فناوری و نوآوری محدود می‌شود به فعالیت‌های علمسنجی که توسط مركز فناوري اطلاعات و اطلاعرساني كشاورزي در سالهای اخیر انجام میشود. ازجمله فعالیتهای این سازمان در زمینه پایش و ارزیابی می‌توان به مواردی نظیر  ویژهنامه علم سنجی ویژه موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور، ویژه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، ویژه پژوهشکده حفظت خاک و آبخیزداری. برخی از شاخصهای علم سنجی  مورد بررسی توسط این سازمان  عبارتند از:  توزیع فراوانی مقاله‌ها براساس حوزه موضوعی، سال انتشار، نوع منابع اطلاعاتی، وضعیت همتالیفی، وضعیت استناد. 

پایگاه وب پیوند