سازمان فناوری اطلاعات


نام انگلیسی Information Technology Organization of Iran
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

بر اساس بند 12 از ماده 7 اساسنامه  سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از اهداف و وظایف آن سازمان در زمینه پایش و ارزیابی شاخصهای علم و فناوری به این صورت بیان شده است: « جمع آوری، اندازه گیری، تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی جهت تصویب توسط مراجع ذی صلاح.»

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواخر دهه 80 تلاشهای جدی و منسجمی برای سنجش فناوری اطلاعات در کشور آغاز کرده است و در این راستا ضمن طراحی شاخصهای ارزیابی فناوری اطلاعات، به گردآوری و پردازش و انتشار گزارشها نیز مبادرت ورزیده است. ارزیابی شاخصهای فناوری اطلاعات در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور از جمله فعالیتهای این سازمان است. شاخصهایی که در پایش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است عبارتند از: توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، اقتصاد فناوری اطلاعات، پژوهش و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی، دولت الکترونیکی، تجارت و کسب و کار الکترونیکی، آموزش و یادگیری الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، فرهنگ و محتوای ایرانی - اسلامی در فضای مجازی، عدالت الکترونیکی، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و اقتصاد دیجیتال.

پایگاه وب پیوند