وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری


نام انگلیسی  Ministry of Science, Research and Technology
گونه بخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 83.5.18 مجلس شورای اسلامی) مأموریتهای مرتبط با سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری عبارتند از:
بند 10 موضوع الف ماده 2: ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت‌ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه؛
بند 10 موضوع ب ماده 2: ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به صورت مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن های مستقل علمی، تخصصی و فرهنگستان‌ها در ارزیابی علمی دانشگاه‌ها و موسسات و انتشار نتایج در محافل علمی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سایر مراجع ذی صلاح؛
بند 3 موضوع ج ماده 2: ارزیابی و تایید اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها با همکاری سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به منظور فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت در مراجع ذیربط.

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همان ابتدای ایجاد خود براساس ماموریتهای محوله، وظیفه مستقیم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی را برعهده دارد. تاکنون نیز تلاشهای زیادی در حوزه پایش و ارزیابی توسط معاونت‌های آن بویژه معاونت پژوهش (دفتر بررسی ارزیابی پژوهشی) انجام گرفته است که از جمله این فعالیتها می‌توان به گزارش سالیانه عملکرد پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی اشاره نمود.  شاخصهای به کار رفته در این گزارش عبارتند از:  نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی؛ سرانه بودجه پژوهشی سالیانه پژوهشگران؛ نسبت درآمد پژوهشی موسسه به کل درآمد موسسه؛ تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی، کنفرانسها به ازای هر پژوهشگر؛ تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع علمی، تعداد نوآوری به ازای هر پژوهشگر؛ تعداد طرحهای پژوهشی به کل پژوهشگران؛ تعداد کتب چاپ شده به ازای هر پژوهشگر. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همان ابتدای ایجاد خود براساس ماموریتهای محوله، وظیفه مستقیم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی را برعهده دارد. تاکنون نیز تلاشهای زیادی در حوزه پایش و ارزیابی توسط معاونت‌های آن بویژه معاونت پژوهش (دفتر بررسی ارزیابی پژوهشی) انجام گرفته است که از جمله این فعالیتها می‌توان به گزارش سالیانه عملکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اشاره نمود.  شاخصهای به کار رفته در این گزارش عبارتند از: نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی؛ سرانه بودجه پژوهشی سالیانه پژوهشگران؛ نسبت درآمد پژوهشی موسسه به کل درآمد موسسه؛ تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی، کنفرانسها به ازای هر پژوهشگر؛ تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع علمی، تعداد نوآوری به ازای هر پژوهشگر؛ تعداد طرحهای پژوهشی به کل پژوهشگران؛ تعداد کتب چاپ شده به ازای هر پژوهشگر.

پایگاه وب پیوند