استخراج و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی توسعه فناوری اطلاعات مطالعه موردی: سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور