جهاددانشگاهی


نام انگلیسی Iranian academic center for education,culture and research
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب 1370/8/27 وظیفه مرتبط جهاددانشگاهی در ارتباط با پایش و ارزیابی به این صورت بیان شده است: «ارایه خدمات علمی - فنی درزمینه مختلف ومورد نیاز جامعه .»
 منظور از خدمات علمی -فنی  انجام فعالیتهایی نظیر  آزما یش‌های کیفی ، بررسی پیشنهاد استانداردها، جمع آوری وپردازش داده‌های علمی، انتشار مدارک وداده های علمی ، ترویج فنون ، انجام دادن مشاوره علمی وارایه کمک های فنی  می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه پایش و ارزیابی از سال 1383 با ایجاد پایگاه اطلاعات علمی (SID) و در پی آن ارائه گزارش استنادی نشریات آغاز شد. از آنجا که گزارش استنادی یکی از فعالیتهای علم سنجی محسوب می‌شود. جهاددانشگاهی را میتوان یکی از مراکز علم سنجی ایران دانست. از جمله این گزارشهای استنادی  میتوان به گزارش  بررسی ده سال مدارک علمی ایران در چهار حوزه علوم اجتماعی، اقتصاد و  تجارت، روانشناسی و روانپزشکی و  حوزه مهندسی هوافضای ایران  اشاره نمود. در  این گزارش شاخصهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند، عبارتند از :  تعداد مدارک علمی، واژگان پرکاربرد، نویسندگان، نشریات منتشر کننده مدارک علمی، و ‌مدارک پر استفاده و استناد شده. در خدمات علم سنجی، جهاد دانشگاهی میکوشد که اطلاعات را بر طبق شاخصها و روش‌های پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات(JCR)، موسسه اطلاعات علمی(ISI)، و پایگاه گزارش استنادی نشریات(PJCR) مرکز استنادی علوم کشورهای اسلامی(ISC) به دست دهد.

پایگاه وب پیوند