شورای عالی اطلاع‌رسانی


نام انگلیسی Supreme council of  information and communication technology
گونه فرابخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس ماده 5 آئین‌نامه شورای عالی اطلاع رسانی مصوبه جلسات 417 و 418 مورخ 77/1/25 و 77/2/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف شورا در زمنیه پایش و ارزیابی به این صورت بیان شده است:
 «ارزیابی فعالیت های بخش های اصلی اطلاع‎رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت ها با نظام جامع اطلاع‎رسانی.»

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

فعالیت شورای عالی اطلاع رسانی در حوزه سنجش ، عمدتا مرتبط با سنجش و ارزیابی وبگاه ها است و در این رابطه  تاکنون سه دوره  ارزیابی را انجام داده است و   نتایج ارزیابی نیز با عنوان گزارش ارزیابی وبگاه منتشر می یابد. شاخص‌های ارزیابی در پنج سطح مختلف، دسته‌بندی می‌گردد که مبنایی برای انتخاب وبگاه های برتر می باشند. این پنج سطح عبارتند از : سطح اول : موجودیت وبگاه؛ سطح دوم : مدیریت اطلاعات و محتوا؛ سطح سوم : تعامل و مدیریت دانش؛ سطح چهارم : تراکنش؛ وسطح پنجم : درگاه جامع.
هدف از موجودیت وبگاه، ارزیابی چگونگی ارائه اطلاعات پایه توسط وب‌گاه‌ها می‌باشد. یعنی یک نمای کلی از اطلاعات و ساختار وبگاه ارزیابی می‌گردد. سطح اول شامل 7 زیر گروه می‌باشد که می‌توان به مواردی مانند تعامل با کاربر، اطلاع رسانی، رعایت خط و زبان فارسی و . . . اشاره کرد.
هدف از مدیریت اطلاعات و محتوا ارزیابی مکانیزم‌های سازماندهی، دسته‌بندی و ارائه محتوا در وب‌گاه‌ها می‌باشد. این سطح شامل 4 زیر گروه می‌باشد که می‌توان به مواردی مانند وب سنجی، سامانه‌های جستجو، سامانه‌های گزارش گیری و . . . اشاره کرد.
هدف از تعامل و مدیریت دانش، ارزیابی مکانیزم‌ها و ساز وکارهای تعاملی، کیفیت ارائه خدمات، استانداردهای وب و مدیریت و خلق دانش در وبگاه‌ها می‌باشد. این سطح ،  شامل 9 زیر گروه می‌باشد که می‌توان به مواردی مانند ارزیابی عمومی و کاربرد پذیری، ناوبری، ارزیابی خدمات و . . . اشاره کرد.
هدف از تراکنش ، ارزیابی مکانیزم‌های امنیتی، تراکنشی و مالی در وبگاه‌ها می‌باشد. این سطح  شامل 4 زیر گروه می‌باشد که می‌توان به مواردی مانند ارزیابی امنیت و حریم خصوصی اشاره کرد.
هدف از درگاه جامع، ارزیابی وضعیت و کیفیت وبگاه‌ها به لحاظ ویژگی‌های درگاه‌ جامع می‌باشد. این سطح  شامل 2 زیر گروه می‌باشد که می‌توان به مواردی مانند فناوری و معماری اطلاعات اشاره کرد. 

پایگاه وب پیوند