حوزه شاخص‌ها


تعداد مراکز پژوهشی که در رتبه‌بندی جهانی جزء 10 درصد بهترین مراکز هستند