حوزه شاخص‌ها


بنگاه‌هایی که در زمینه نوآوری با هم همکاری می‌کنند، بر اساس وضعیت R&D (به صورت درصدی از بنگاه‌های فعال و غیر فعال در R&D)