حوزه شاخص‌ها


درصد نوآوری‌های محصول در بخش تولید بر اساس اندازه (نوآوری‌های محصول خرد، کوچک، متوسط و بزرگ)

پشتیبانی فنی