حوزه شاخص‌ها


تعداد کسب و کارهای جدید به جمعیت 15 تا 64 ساله(شدت ورود بنگاه‌های جدید)

پشتیبانی فنی