حوزه شاخص‌ها


استفاده از انرژی تجدیدپذیر با کربن پایین برای تولید برق به صورت درصدی از کل انرژی مصرف شده برای تولید برق