حوزه شاخص‌ها


حجم صادرات فناوری پیشرفته (درصد از مقدار کل جهانی)